SKOLBAROMETERN

FÖR EN SKOLA PÅ VETENSKAPLIG GRUND

 

Hur ska den lokala skolan i kommunen kunna leva upp till skollagens krav (kapitel 1, paragraf 1) att “Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet”?

Jo, genom att ta fram information om hur verk-samheten fungerar på ett sätt som bygger på vetenskapliga principer. Detta gör Skolbarometern, ett svenskt, forskningsbaserat enkätverktyg som underlättar och stödjer utveckling av den lokala skolan och ger möjlighet till jämförelser inom och mellan kommuner.

Skolbarometern är utvecklad för framtidens skola och framtaget tillsammans med skolforskarna docent Ulf Blossing och professor Tomas Kroksmark, professor Patrik Larsson (arbetsvetenskap), professor Gebrenegus Ghilagaber (statistik) och sex kommuner.

Skolbarometern mäter elevernas lärmiljö och skolans förbättringskapacitet.

 

Med Skolbarometern får du som skolledare två verktyg i ett. Dels får du genom elevenkäten kunskap om hur eleverna ser på sin lärmiljö. Dels kartlägger du med lärarenkäten hur din personal ser på er förbättringskapacitet.

Skolbarometerns frågor är kopplade till det forskare menar är nyckelområden som påverkar lärmiljön. Svaren ger dig kvittot på hur det ser ut på din skola.

De två enkäterna hänger ihop, eftersom de vuxna skapar förutsättningar för elevernas lärande. Med resultat från båda enkäterna i din hand, ser du tydligt vilka utvecklingsmöjligheter ni har på just din skola eller i din kommun.

Med Skolbarometerns elevenkät får du en fördjupad kunskap om hur eleverna på din skola, och i de olika klasserna, upplever sin lärmiljö. Är den engagerande så att eleverna blir självgående i sitt arbete? Leder lärmiljön till att de får svårigheter? Finns det lärmiljöer som upplevs störande eller rent av exkluderande?

Svaren på elevenkäten visas som kluster, grupper, av lärmiljöer, utifrån likartade svarsmönster från eleverna.  Den visuella resultatredovisningen ger en tydlig överblick av hur det ser ut i olika klasser och på skolan som helhet.

Skolbarometerns lärarenkät lyfter fram din skolas förbättringskapacitet. Det vill säga hur starkt rustade ni är för förbättringar. Svaren synliggör samspelet mellan er vuxna på skolan och visar på styrkor och svagheter inom fem olika områden:

 

skolbarometern_lararenkaten_omraden_its

skolbarometern_forbattringskapacitet_diagram_its

skolbarometern_forbattringskapacitet_trappa_its