SKOLBAROMETERN ÄR EN ENKÄT I TVÅ STEG.

DU SOM LÄRARE ÄR CENTRAL I BÅDA.

 

 

ELEVENKÄTEN

 

Med Skolbarometerns elevenkät får du en fördjupad kunskap om hur dina elever upplever sin lärmiljö. Är lärmiljön engagerande så att eleverna blir självgående i sitt arbete? Eller leder lärmiljön till att de får svårigheter? Är lärmiljön störande eller rent av exkluderande?

Som pedagog har du säkert redan en uppfattning och med Skolbarometern får du också elevernas syn på hur de upplever lärarnas organisering av undervisningen.

Skolbarometerns frågor, kopplade till det forskare säger är nyckelområden som påverkar lärmiljön, ger dig kvittot på hur klassen har det. Svaren visas som kluster – grupper av lärmiljöer – utifrån likartade svarsmönster från elever. De visuella resultaten ger en tydlig överblick.

 

 

 

 LÄRARENKÄTEN

 

Med Skolbarometerns lärarenkät visar du och dina kollegor hur ni ser på skolans förbättringskapacitet. D.v.s. hur starkt rustad er skola är för förbättringar. Svaren synliggör samspelet mellan er vuxna på skolan, förutsättningen för att kunna förbättra undervisningen för eleverna. Ni, hela kollegiet, får en gemensam bild av vad ni tänker och tycker inom följande fem områden:

skolbarometern_lararenkaten_omraden_its

skolbarometern_elevenkat_lararinfo_intro_handskriven
skolbarometern_forbattringskapacitet_diagram_its

skolbarometern_forbattringskapacitet_trappa_its