skolbarometern_rubrik_0

Rektor och lärare arbetar tillsammans för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för elevernas lärande. Skolbarometern är ett enkätverktyg som underlättar för er att göra en utvärdering av just er skola och ger ett konkret underlag för utveckling.

Skolbarometerns två enkäter utgår från de nya kraven inom skolan och kartlägger dels hur eleverna ser på sin lärmiljö, dels hur lärarna upplever skolans förbättringskapacitet.

Elevenkäten lyfter tydligt fram hur eleverna upplever sig klara av sitt skolarbete och hur de uppfattar krav och stöd från skolan. Den visar också, konkret, vilket inflytande eleverna har över lärarnas undervisning. Tydliga grupper, kluster, av lärmiljöer framträder. Det finns bland annat lärmiljöer som elever upplever understimulerande, störande eller engagerande.

Lärarenkäten fokuserar på organisationen, samspelet mellan de vuxna på skolan och samspelet mellan elever och lärare. Den ger en tydlig bild av inom vilka områden ni är väl rustade att förbättra och utveckla elevernas lärmiljö och vilka områden som behöver stärkas för att förbättringarna ska vara hållbara.

Med svar från båda enkäterna i din hand, ser du tydligt vilka utvecklings-möjligheter ni har på just din skola.

skolbarometern_cecilia_stromberg_skrivstil_anvresdirektiklassrummet

Rapport_GeRostYngreBarnen

Här kan du beställa rapporten  Att ge röst åt de yngre barnen: En kartläggning i nio kommuner läsåret 2014-2015 från vårt senaste projekt Att ge röst åt de yngre skolbarnen, F-3. Projektet har inneburit ett samarbete med tre skolforskare Viveca Lindberg, Åsa Hirsh och Agneta Wallander samt nio kommuner. I rapporten finns exempel på olika redskap/modeller som kan användas som stöd för diskussion och analys av den egna praktiken. Pris 395,- exkl. moms och frakt. Beställ rapporten från projektet HÄR!

miniatyr_inflytande_fo%cc%88r_la%cc%88rande3
INFLYTANDE FÖR LÄRANDE
Vårt senaste projekt Inflytande för lärande startade under sommaren tillsammans med tre forskare och flera kommuner.  Syftet med projektet är att undersöka, belysa och värdera förutsättningar för inflytande för lärande hos äldre elever samt att utifrån denna kunskap utforma och prova ett enkätverktyg som kan användas för att kartlägga inflytande för lärandet hos äldre elever, främst i gymnasieskolan. Kontakta oss gärna om du vill veta mer.

skolbarometern_omslagssida_rapport2_eleverkanochvillmer

Elever kan och vill mer, detta konstaterar vi i rapporten med samma namn, som du kan ladda hem kostnadsfritt här!

laddahem_knapp_rod_pil

Läs mer om vad t ex skol- och jämställdhetsforskare tycker att vi har lärt oss från pilottesterna av Skolbarometern.

skolbarometern_elevenkat_bild_av_affisch

Här kan du kostnadsfritt ladda hem en affisch i A3-format, som du kan printa ut och sätta upp  på strategiska platser i skolan för att öka elevernas – och personalens – intresse och engagemang inför genomförandet av Skolbarometern.

laddahem_knapp_rod_pil

skolbarometern_omslagssida_rapport1_medpris

Hur uppfattar elever olika enkätfrågor? Vilka frågor har högst förklaringsgrad? Vilka svagheter har många av dagens elevenkäter? Och vilken fokus anser skol-forskare att det behövs för att möta kraven i den nya skollagen och läroplaner? Detta är några av frågorna du kan läsa mer om i rapporten om utvecklingsprojek-tet Skolbarometern. Pris 349,- exkl. moms och frakt. Beställ rapporten från utvecklingsprojektet HÄR!