plustjanster-efter-amk-o-jatj-sidrubrik

 

 

 

Med resultatet i din hand – vad blir nästa steg?  Vi erbjuder rådgivning, mentorskap, workshops, föreläsningar och skräddarsydda konsulttjänster. För lednings- och arbetsgrupper såväl som individuellt med chefer och medarbetare.

Här är ett urval av onsulttjänster och ⓦorkshops du och din organisation kan ta stöd av efter att ni genomfört Arbetsmiljökompassen och jag@jobbet. 

Kontakta oss så utvärderar vi tillsammans hur vi bäst kan stödja dig och din arbetsplats.

arbetsmiljokompassen

 

 

 

jagatjobbet_logo

 

 

 

 

plustjanster-amk-jatj-efter-rubriker-mer-gront-till-flerBalans mellan höga arbetskrav och mycket inflytande, vilka är framgångsfaktorerna? Kan de överföras till andra delar inom verksamheten? Hur säkrar ni ett fortsatt bra resultat?

 

ⓚ Synliggör era framgångsfaktorer

 

Med kombinationen djupintervjuer, forskningsfakta och kreativt idéarbete skapar ni strategin som inspirerar det fortsatta arbetet inom och mellan arbetsplatser i organisationen.

Målgrupp: HR, Ledningsgrupp

 

 

 

plustjanster-amk-jatj-efter-rubriker-fran-gult-till-grontNär arbetskraven inte upplevs betungande, kan det det finnas möjlighet att bättre ta tillvara på engagemang och outnyttjad potential?

 

  Starta en utvecklingsprocess tillsammans

 

En workshop för chef tillsammans med sin grupp samt 3 timmars individuell ledarcoaching för att underlätta genomförandet utifrån workshoppens resultat. Välj tema nedan.

Målgrupp: Chef tillsammans med sin enhet/grupp. Individuell uppföljning möjlig

ⓦ Skapa tydlighet som stärker – När vi vet vad vi ska göra och varför. När alla samarbetar så att jobbet flyter. Grunden är tydliga mål, roller, ansvar och – kommunikation! I denna workshop inventerar vi möjligheter som stärker och ger verktyg som gör det lättare att skapa lösningar på de frågor som är viktiga för er.

 Öka inflytandet och ta vara på talang  – Jag vill bidra och känna mig viktig. Jag kan och vill ge mer. Grunden i denna workshop är öppen dialog, inventering av önskemål och övningar där varje person säger JA till att ge mer – på sitt sätt. Ger dig som chef  ny kunskap om dina medarbetare och ökar kontakten mellan er alla.

ⓦ Hitta utmaningarna som lyfter – Hur utvecklar jag mig själv och min verksamhet? Hur vågar vi utmana varandra för att få roligare, lära nytt och skapa ökad tillfredsställelse? I denna workshop upptäcker var och en sin potential på ett kreativt sätt. Efterföljande ledarcoaching öppnar väg för dig som chef att låta idéerna bli verklighet.

 

 

 

plustjanster-amk-jatj-efter-rubriker-fran-rott-till-gront_0

Obalans mellan höga arbetskrav och små möjligheter till inflytande kan i längden leda till rent skadliga arbetssituation. Hur vänder du trenden? Utan att sänka kraven?

 

ⓚ  Från nuläge till utveckling

 

Vi deltar vid genomgång av resultatet och säkerställer en bra grund för fortsatta diskussioner mellan chef och grupp. Utifrån behov är vi fortsatt tillgängliga som strategisk partner såväl som för individuellt stöd.

Målgrupp: Ledningsgrupp, chef tillsammans med sin enhet/grupp. Individuell uppföljning.

 

  Starta en utvecklingsprocess tillsammans

 

En halvdags workshop för chef tillsammans med sin grupp samt 3 timmars individuell ledarcoaching för att underlätta genomförandet av workshoppens resultat. Välj tema nedan.

Målgrupp: Chef tillsammans med sin enhet/arbetsgrupp. Individuell uppföljning möjlig

ⓦ Minska projektens sårbarhet – Ja, det är viktigt med kompetenta medarbetare. Och det är sårbart när nyckelkunskap finns hos få. Denna workshop identifierar centrala delar i projektet och diskuterar hur kunskap kan delas. Ger prestigelösare klimat, säkrare projekt, och inspirerar till kunskap om varandra.

ⓦ Starkare genom delaktighet – Delad glädje är dubbel glädje. Denna workshop passar särskilt grupper där många jobbar individuellt. Det finns stora vinster i att ändå hitta vägar att dela vardagens utmaningar och glädjeämnen. Här lägger vi grunden på ett strukturerat sätt och alla kommer till tals.

ⓦ Minska stress tillsammans – Stress är både mängden arbete men också individens känsla. Vad kan vi göra åt arbetsflöden? Kan vi ändra förhållningssätt? Hur ska vi stärka varandra i vardagen? Denna workshop ger ett nytt språk och enkla verktyg för att skapa balans och hälsa på jobbet.

ⓦ Samarbeta mellan avdelningar – Vi har gjort vårt. Nu får ni göra ert. Hur stärker vi samarbetet internt för att skapa större tillfredsställelse, lära känna varandra mer och tillsammans utföra bättre jobb? Workshop med rollspel för idéutveckling mellan avdelningar. Roligt och kreativt som leder vidare.

 

 

 

plustjanster-amk-jatj-efter-rubriker-fler-plustjanster-efter

 

 

 

ⓚ  Strategisk kompetensförsörjning

Kompetensförsörjningsprocess med gapanalys. Utifrån fastställda verksamhetsmål definiera framtida och aktuella arbetsuppgifter för att nå målen, definiera kraven på kompetens, bedöma nuvarande kompetens, upprätta realistiska handlingsplaner som koordineras med organisationens övriga processer som t ex balanserade styrkort, medarbetarsamtal och bemanning.

Målgrupp: Lednings- och chefsgrupper, nyckelpersoner inom t ex HR

 

ⓚ  Målinriktad kompetensutveckling

 

För att nå fastställda verksamhetsmål definieras kompetensområden för framtida och aktuella arbetsuppgifter. Kraven och behovet av kompetens definieras samtidigt som nuvarande kompetens bedöms. Arbetet sker med alla berörda aktivt involverade i processen och utmynnar i en handlingsplan som sedan koordineras med övriga processer som balanserade styrkort, medarbetarsamtal etc – ett aktivt verktyg som bygger på tydlighet i krav, stöd, delaktighet och eget ansvar.

Målgrupp: Ledningsgrupper, chef tillsammans med sin enhet/arbetsgrupp

 

  Individuell ledarutveckling      

 

Det är ditt jobb som chef att tydliggöra mål och uppnå resultat och som ledare att motivera, inspirera för att uppnå dessa. Programmet ger dig möjlighet att efter dina personliga behov och efter den situation som du befinner dig i, utmana din potential, agera och arbeta vidare med både dina starka och svaga sidor för att kunna ta ansvar för att utveckla din verksamhet vidare.

• Tydliga mål – konkreta handlingsplaner
• Fördjupad självinsikt
• En skräddarsydd utvecklingsprocess utifrån dina egna förutsättningar

Programmet omfattar totalt 20 timmar med träffar var 6:e vecka, men kan anpassas efter deltagarens behov. Utgångspunkt är 8 tillfällen à 2 tim samt 1 tillfälle à 4 tim för en längre avstämning i ”halvtid” inför det resterande programmet .

 Målgrupp: Linjechefer på alla nivåer i organisationen, HR-chefer med personalansvar

 

ⓚ  Att genomföra förändringar

 

En förändring kan vara mer eller mindre omvälvande i sig, men att genomföra en förändringsprocess kräver ett ännu tydligare och mer anpassat ledarskap.

Med verksamhetens mål och dokumentation byggs programmet upp situationsanpassat

Utifrån erhållen feedback och självinsikt motivera sina medarbetare och även arbeta med sin egen utvecklingspotential.

Samtidigt med uppdraget som processledare omfattar programmet bl a följande områden:

• Rollbeskrivning som processledare
• Genomgång av uppdraget inklusive målsättning
• Sammanhanget från huvudmål till stödprocess
• Processutvecklingsplan
• Förankring av budskap

 

ⓚ  PROfessionell & PERsonlig utveckling

 

Det individuella PROPER-programmet innebär som utgångspunkt att utifrån deltagarens specifika behov, önskemål och målsättning med sitt ansvarsområde formulera mål för sin professionella och personliga utveckling

Utifrån verksamhetens mål och dokumentation byggs programmet upp situationsanpassat Genom att diskutera, analysera och reflektera skapas den egna skräddarsydda utvecklingsprocessen.

Utifrån erhållen feedback och självinsikt arbeta med sin egen utvecklingspotential
 Ex Konkret utgångspunkt är en Personlig utvecklingsplan som är baserad på både vad och hur-frågor, arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse.
 Ökad självinsikt

Programmet omfattar totalt 20 timmar med träffar var 6:e vecka, men anpassas efter deltagarens behov. Utgångspunkt är 8 tillfällen à 2 tim samt 1 tillfälle à 4 tim för en längre avstämning i ”halvtid” inför det resterande programmet.

 Målgrupp: Nyckelpersoner och medarbetare utan personalansvar

.