arbetsmiljokompassen_informationsmaterial_laddahem_knapp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vad mäter Arbetsmiljökompassen?

 

I grundutförande mäts den psykosociala arbetsmiljön och ledarskapets styrkor respektive svagheter.

Som standardtillägg ingår även HME (hållbart medarbetarengagemang) och ett antal bakgrundsfrågor om kön, ålder, ursprung, utbildning och anställningstid.

För skolor rekommenderar vi att även lägga till Skolbarometerns lärarenkät.

Vi kan även lägga till skräddarsydda frågor, frågeområden, diagram, index, etc. men rekommenderar att begränsa antalet tilläggsfrågor, eftersom en av fördelarna med Arbetsmiljökompassen är just att det finns fokus.

 

Hur redovisas resultatet för det som mäts?

 

Den psykosociala arbetsmiljön redovisas med en bild som tydligt visar fördelningen av de arbetssituationer som förekommer på arbetsplatsen och en beskrivande text som förklarar hur medarbetarna upplever situationen.

Ledarskapets styrkor respektive svagheter redovisas dels var för sig, dels i ett sammanfattande ledarskapsindex.

Som tillval lägger våra analytiker in skräddarsydda kommentarer för de olika delarna och ett representativt urval av citat från de öppna frågorna, som lyfter fram vad medarbetarna upplever vara det bästa respektive sämsta på arbetsplatsen.

HME redovisas dels per fråga, dels i form av ett index, enligt SKLs standard (Sveriges Kommuner och Landsting).

Det finns också en mängd möjligheter till jämförelser av resultaten: Mellan olika arbetsplatser och nivåer inom organisationen, samma verksamheter hos andra organisationer, över tid, per yrkesgrupp eller andra bakgrundsfaktorer som kön, ålder, ursprung, utbildning och anställningstid, etc.

Vi kan även skräddarsy redovisningsdelar för dig.

Ladda hem en demorapport som exempel på hur Arbetsmiljökompassens rapporter kan se ut.

 

Hur får vi resultatrapporter?

 

Rapportsystemet är helt webbaserat. Alla som ska ha rapporter, får ett mejl med en länk till den/de rapporter de har behörighet till. Samtliga rapporter finns i html-format (webbanpassat) och pdf-format (utskriftsanpassat).

 

Vem får resultatrapporter?

 

Du styr helt vem som ska få vilken/vilka rapporter. Som standard får varje chef en rapport för sin arbetsplats och samtliga underordnade arbetsplatser.

 

Hur många resultatrapporter får vi?

 

Vårt rapportsystem gör det enkelt att leverera så många rapporter du önskar. Du kan få rapporter för varje arbetsplats/grupp, sammanslaget för olika nivåer och hela organisationen.

 

Vem får se mina svar?

 

Samtliga svar hanteras helt anonymt och ingen får se hur just du besvarat frågorna. För att värna om anonymiteten sammanställer vi resultat för grupper där minst 8 personer besvarat enkäten. Svar från arbetsplatser med färre än 8 respondenter ingår i de sammanslagna resultaten på högre nivåer inom organisationen.

 

Hur går vi vidare utifrån de resultat vi får?

 

Varje rapport innehåller förslag till prioritering och inriktning utifrån hur det ser ut på arbetsplatsen. Som stöd för chefer och medarbetare innehåller rapporterna även ett antal frågeställningar att reflektera över samt förslag på hur de praktiskt kan gå tillväga för att tillsammans påbörja förbättringsarbetet.

 

Vilka insatser behövs av mig som kund?

 

För att genomförandet ska bli så bra som möjligt och resultaten verkligen ska leda till förbättringar i din organisation är det viktigt att alla chefer blir insatta i hur modellen fungerar och hur resultaten presenteras.

Det är också viktigt att det finns en plan för hur cheferna ska få stöd internt när de får resultaten. Dels för att även mindre positiv återkoppling direkt ska upplevas som konstruktiv. Dels för att det ska vara förankrat i organisationen att cheferna ska kunna omsätta åtgärdsförslag till konkreta förbättringar.

Ett urvalsregister som är upplagt med korrekt organisationsstruktur, har rätt person på rätt arbetsplats och även i övrigt innehåller riktiga uppgifter, är en förutsättning för att resultatredovisningen ska bli riktig i alla rapporter.

 

Vilket stöd får jag som kund?

 

Vi stödjer dig genom hela processen.

Inför genomförandet går vi tillsammans igenom vilka delar i processen du behöver och vill ha stöd med och sätter upp en tidsplan som passar dig.

Vi tillhandahåller en mall och instruktioner för upplägg  urvalsregistret.

Vi tillhandahåller även informationsmaterial som stöd för att förankra undersökningen i din organisation.

Vi kan delta i – eller hålla – ett informationsmöte för chefer.

Under genomförandet finns vi till hands för att besvara eventuella frågor.

Vi kan erbjuda fortsatt stöd i förbättrings- och utvecklingsarbetet.

 

Hur gör vi för att besvara frågorna?

 

När Arbetsmiljökompassen ska genomföras sänder vi ut mejl till samtliga som ska delta i undersökningen. Varje mejl innehåller en unik länk till webbenkäten. Mejlet innehåller även instruktioner om hur du ska göra och vart du kan vända dig om du har några frågor kring enkäten.

 

Alla anställda har inte egen e-postadress och dator – hur får de tillgång till enkäten?

 

Vi rekommenderar att i första hand lägga upp e-postadresser för samtliga, även om de används endast för detta syfte. För dem som saknar egen dator har våra kunder ofta löst det genom att ordna med en eller fler allmänna platser där de ställt upp datorer som kan användas under enkätperioden.

Om det inte går att ordna elektroniskt kan vi tillhandahålla pappersenkäter.

 

Hur ofta ska man genomföra Arbetsmiljökompassen?

 

Arbetsmiljökompassen är utformad för att stödja ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

Hur ofta ni ska genomföra Arbetsmiljökompassen i din organisation, beror på hur ni lagt upp just era HR-processer. Vi rekommenderar att regelbundet (t.ex. var 12:e, 18:e eller 24:e månad) genomföra Arbetsmiljökompassen i sin helhet inom hela organisationen, för att få en komplett bild av hela verksamheten och följa upp genomförda aktiviteter.

För arbetsplatser/enheter där resultatet visat på akuta åtgärdsbehov rekommenderar vi att däremellan göra extra uppföljningsmätningar med hela eller delar av Arbetsmiljökompassen.

Vi rekommenderar också att lägga upp självtestet jag@jobbet så att medarbetare och chefer kontinuerligt kan stämma av läget om hur den psykosociala arbetsmiljön ser ut.

Läs mer om jag@jobbet

 

Vad är skillnaden på jag@jobbet och Arbetsmiljökompassen?

 

Arbetsmiljökompassen riktar sig till grupper och organisationer. Den mäter fler saker än den psykosociala arbetsmiljön (se ovan) och redovisas i webbrapporter som cheferna får via unika länkar efter det att undersökningsperioden är slut. Resultatrapporterna innehåller betydligt fler delar och resultaten kan redovisas på en mängd olika vis.

jag@jobbet riktar sig till individen. Testet innehåller endast de 21 frågor som mäter den psykosociala arbetsmiljön (krav, inflytande, socialt stöd). När du besvarat frågorna får du direkt återkoppling i form av en beskrivning av hur du tycks uppleva din arbetssituation. Du får även tips och underlag för att själv ta tag i din arbetssituation, för att förbättra den eller se till att den fortsätter att vara bra.

Resultat från jag@jobbet kan genom en tilläggsmodul sammanställas per arbetsplats/enhet, sammanslaget för olika grupper och hela organisationen. Behörig chef kan där snabbt och enkelt välja att se resultat för sin arbetsplats, när som helst och för vilka tidsperioder som helst.

Läs mer om jag@jobbet

 


 

Till Arbetsmiljökompassens huvudsida