jagatjobbet_logo

 

 

jagatjobbet_testa_2_veckor_bla

 

 

 

 

 

 

 

arbetsmiljokompassen_jagatjobbet_citat_handskrivet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vad är jag@jobbet?

 

Det är ett webbaserat självtest som vi utvecklat främst för att du, personligen, ska få återkoppling på hur just dina svar tolkas.

Det är också utformat för att vara ett konkret stöd inför och under medarbetar-samtal och underlätta kommunikationen mellan medarbetare och chefer.

 

Vad mäter frågorna?

 

Frågorna mäter hur du upplever din psykosociala arbetsmiljö. De 21 frågorna i självtestet är samma frågor som i Arbetsmiljökompassen mäter balansen mellan krav, inflytande och socialt stöd.

 

Hur redovisas resultatet för det som mäts?

 

När du besvarat frågorna får du direkt svar, en beskrivning av hur du tycks uppleva din arbetssituation.  Se exempel

Modellen som jag@jobbet och Arbetsmiljökompassen bygger på utmynnar i åtta olika arbetssituationer, beroende på balansen mellan krav, inflytande och socialt stöd. De beskrivande texterna i självtestet varierar även t.ex. också beroende på om det sociala stödet är starkt/svagt från just chefen eller arbetskamraterna.

Balansen mellan arbetskrav, inflytande och socialt stöd illustreras med vikter. En “tung” vikt visar att den dimensionen väger tungt. Som exempel indikerar en “tung” vikt vid inflytande att du har stora möjligheter att påverka din arbetssituation. En tung vikt kan jämställas med “hög” och en lätt vikt med “låg”, vilket är benämningar som ofta återkommer i de beskrivande texterna.

För att ge en enkel och överskådlig bild, är de åtta arbetssituationerna grupperade i tre färger: grönt, gult och rött. Rött visar på obalans med höga/tunga arbetskrav och lågt inflytande. Gult indikerar att arbetskraven inte upplevs tunga. Grönt innebär tunga arbetskrav som balanseras av ett tungt inflytande.

 

Vem får se mina svar?

 

Dina svar hanteras helt anonymt. Endast du får beskrivningen av hur just du tycks uppleva din arbetssituation.

Resultat från  jag@jobbet kan genom en tilläggsmodul sammanställas per arbetsplats/enhet, sammanslaget för olika grupper och hela organisationen. Behörig chef kan när som helst sammanställa resultatet för valfri tidsperiod.

För att värna om anonymiteten kan resultatet endast sammanställas för minst 8 genomförda tester, per länk och per tidsperiod. Där går inte att se vilket resultat just du fått och inte heller hur enskilda frågor besvarats.

 

Vad gör jag när jag fått resultatet?

 

Tillsammans med resultatet får du även tips och verktyg som stöd för att du själv ska kunna ta tag i att förbättra din arbetssituation, eller se till att den fortsätter att vara bra.

Vi rekommenderar att också prata med din chef om hur du upplever din situation. Ett grundläggande syfte både med Arbetsmiljökompassen och jag@jobbet är att förenkla kommunikationen mellan medarbetare och chefer, genom att få en gemensam bild att utgå ifrån och hjälp att sätta ord på hur du/ni upplever situationen.

 

Hur får jag tillgång till frågorna?

 

Vi skapar en länk per grupp/enhet, hela organisationen. Hur många som använder samma länk beror på om och hur statistik ska sammanställas. Länken får du via oss, din chef, personalavdelningen eller andra organisationer, t.ex. fackförbund som lägger ut den som en tjänst för sina medlemmar.


Hur ofta kan jag göra självtestet? 

 

Tanken är att jag@jobbet ska finnas tillgänglig året runt, så att du kan testa dig själv när du vill, hur ofta du vill. Det innebär även att chefer, när som helst, kan sammanställa resultat för önskade tidsperioder.

 

Kan jag@jobbet användas till medarbetarsamtal?

 

Absolut! Det är ett utmärkt verktyg att använda både inför och under medarbetar-samtal. Du får ett konkret underlag som hjälper dig att själv förbereda dig inför samtal med din chef. Självtestet bidrar också till en tydligare kommunikation. Du och din chef får en gemensam bild att utgå från och hjälp att sätta ord på hur ni upplever situationen.

Tillbaka till Arbetsmiljökompassens huvudsida